Nautilus® - สุดยอดของเครื่องออกกำลังกายประเภทเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้หลักชีวกลศาสตร์ (Biomechanics) มาช่วยออกแบบนวัตกรรมของสิ่งประดิษฐ์ให้สอดประสานกับการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ และทำให้ได้ประสิทธิผลสูงสุดในการออกกำลังกาย