บริษัท คอร์ เฮลท์ แอนด์ ฟิตเนส (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทสาขา ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีสำนักงานใหญ่ ณ เมืองแวนคูเวอร์ รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายเครื่องออกกำลังกายทั้งประเภทบริหารหัวใจและปอด (Cardio) และเครื่องออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Strength) ภายใต้ 4 แบรนด์ชั้นนำของโลก ประกอบด้วย

          Star Trac® - สร้างความแข็งแรงให้สุขภาพองค์รวม (Cardio)

          StairMaster® - สร้างความอึดให้หัวใจและปอด (High-Intensity Cardio)

          Nautilus® - สร้างความแข็งแกร่งให้กล้ามเนื้อ (Strength)

          Schwinn® - จักรยานปั่นในร่ม (Cardio)

                 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy)
          บริษัท คอร์ เฮลท์ แอนด์ ฟิตเนส (ไทยแลนด์) จำกัด ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการให้หรือรับสินบน บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกฎหมาย หลักปฏิบัติด้านศีลธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในองค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ค่านิยมที่ถูกต้องและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 
1. คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ต่อนโยบาย หากกรณีมีรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นในองค์กร ผู้บริหารมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ
และกำหนดบทลงโทษตามที่รายงาน ที่เสนอขึ้นมา
2. ผู้บริหาร ผู้รับมอบหมาย ตรวจสอบสายงานหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบที่กำกับดูแลอยู่โดยการ
ประเมินความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าสายงานที่รับผิดชอบอยู่ มีความเสี่ยงที่จะ
ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นได้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย พร้อมกับร่วมหามาตรการ ปิดความเสี่ยงดังกล่าวหากมีในองค์กร 
3. ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและเป็นไปตามแผน
การตรวจสอบ พร้อมเสนอรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นในฝ่ายหรือ
ส่วนงานที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ
4. ผู้บริหาร หัวหน้างาน จะต้องสื่อสารกับบุคลากรในองค์กร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทราบอย่าง
ทั่วถึง พร้อมทำความเข้าใจถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
5. ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด ให้ยึดหลักจรรยาบรรณในการทำงาน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
ทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและจะไม่ถูกลงโทษ ไม่ว่าจะเป็นการลดตำแหน่ง หรือผลลบใดๆ
ในการปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้การกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
ก. ไม่ให้และไม่รับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริการต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด จากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ตนเข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นใดก็ตาม เพื่อเป็นการชี้นำให้เกิดการละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนและของผู้อื่น
ข. ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอผลประโยชน์อันใด ไม่ว่าจะเป็นตัวเงิน สิ่งของ หรือทรัพย์สินใดๆ กับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้
6. ผู้บริหาร พนักงาน ไม่เพิกเฉยหรือละเลย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ โดยการแจ้งให้หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบทราบ พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
7. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด เพื่อความ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
8. ผู้บริหาร พนักงาน ไม่กระทำการอันใดที่ทำให้บริษัทฯ ถูกมองว่าเอนเอียงทางการเมือง กล่าวคือ 
บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข บริษัทฯ ไม่สนับสนุนพรรคการเมือง ไม่ว่าจะ
ทางตรงหรือทางอ้อม
9. การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
สัญญาทางธุรกิจสามารถทำได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลและไม่ส่อไปในทางทุจริต สามารถตรวจสอบได้
10. การบริจาคหรือสนับสนุนโครงการต่างๆ สามารถทำได้แต่ต้องกระทำในนามของบริษัทฯ เท่านั้น
โดยการบริจาคดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบโครงการหรือหน่วยงานการกุศล จะต้องเป็นโครงการ หรือ
หน่วยงานที่น่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบได้ และการเบิกจ่ายต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและต้องดำเนินการ
ผ่านขั้นตอนการเบิกจ่ายอย่างถูกต้องตามบริษัทฯ กำหนด
11. คณะกรรมการจะสอบทานแนวทางปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดำเนินธุรกิจ
 
การสื่อสารองค์กร
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทจะดำเนินการโดยเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-Mail) เว็บไซต์ของบริษัท สื่อโซเชียลมีเดียของบริษัท 
 
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชั่น
สามารถร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับ
บริษัท โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยผู้
ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐาน หรือข้อมูลที่
เพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับ
เรื่องดังนี้
ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์เบอร์ : 02-314-3466  อีเมล: info@corehandf.net
 
บทกำหนดโทษ
พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจใดๆ ก็ตามที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม นโยบายและแนวทาง
การป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือให้สินบน จะถูกลงโทษทางวินัยขั้นรุนแรง รวมถึง ถูกไล่ออก
ยกเลิกสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี และนอกจากนั้น ยังอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม
 
นางบุษกร บุนนาค
กรรมการผู้จัดการ
 
ประกาศไว้ ณ วันที่ 8 เมษายน 2562